МОЯТ ПЪРВИ АТЛАС (формат 31 х 24 см, 40 стр.) съдържа интересни рисунки, игри и забавления, чрез които учениците от 1 и 2 клас се въвеждат непринудено в картографската материя.

Картите и схемите в този атлас са максимално опростени и изобразяват географското разпределение на обектите и явленията, като развиват пространственото мислене при учениците.

Чрез задачите за оцветяване, рисуване, групиране и писане се подготвя умението за четене на карта и се улеснява разбирането на учебния материал, включен по човек и общество в 3 клас, когато започва системното изучаване на елементите на географската карта.

Чрез атласа учениците ще задълбочат интереса си към задължителните теми от учебната програма по роден край за 1 клас и по околен свят за 2 клас.

Чрез дизайна на атласа е даден ориентир за използването на левите страници от първокласника, а на десните – от второкласника, с цел постепенно да се допълват и доразвиват знанията и уменията на учениците за работа с географска карта без да се пренебрегва естественото детско любопитство.
АТЛАСЪТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 3 И 4 КЛАС (формат 31 х 24 см, 40 стр.) допринася за усвояване на картографските елементи чрез темите за посоките на света, компас, условни знаци, изобразяване на сушата и водата. Съдържа лесни за разбиране географски и исторически карти. Чрез контурните карти се цели затвърждаване на получените знания от учениците.

Историческите карти следват логическа и историческа последователност на изучаваните теми в III-ти и IV-ти клас. Те са свързани с богатата история на българската държава, с нейното славно минало.

Представените теми – Слънчева система, растения и животни, защитени обекти са в помощ и на предмета “Човекът и природата”. Дизайнът съчетава детски рисунки, снимки, илюстрации от художници.
АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5 КЛАС (формат 31 х 24 см, 40 стр.). Учебният материал е представен в 5 раздели:
 1. Картография;
 2. Земята – планета в Слънчевата система;
 3. Природата на Земята;
 4. Население на Земята;
 5. Стопанство.

Те са разделени чрез цветни рамки на страниците, което улеснява ориентирането в съдържанието.

Картният материал е изработен на базата на най-нови статистически данни, използвайки Географско информационни системи. Страниците са допълнени с фотоси и реалистични рисунки, които правят Атласа не само информационен, но и интересно картографско произведение.

КОНТУРНИ КАРТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5 КЛАС (16 стр./формат 31 х 24 см)

Чрез тях се показват стъпките в правенето на карти. Дава се възможност за нанасяне на маршрути на известни пътешественици, определяне на географското положение на обект по карта, измерване на разстояния при известен мащаб на картата.

Разработени са темите за: Строеж и движения на Земята; Континенти и океани; Природни зони; Международни организации; Държавите в света и Стопанство.

Поставени са ясни задачи за изработване на всяка от картите, отделено е място за легенда.

AТЛАС ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за 5 клас, формат: 31 х 24 см, 32 страници

Атласът съдържа 40 карти. Подчинен е на държавните образователни изисквания и одобрената от МОН програма.

Учебният материал е представен в 4 раздела:

 • Древни цивилизации до IV в.
 • Средновековие, IV-XI в.
 • България през XI-XIV в.
 • България под османска власт, XIV-XVII в.

За по-добро ориентиране в съдържанието, страниците са изработени в различни цветни рамки, а всеки раздел започва с хронология на събитията през разглеждания период. За тази цел е изработена линия на времето.

Страниците са допълнени с фотоси, които правят Атласа информативно, красиво и интересно учебно помагало.

КОНТУРНИТЕ КАРТИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за 5 клас, формат: 31 х 24 см, 16 страници

Чрез Контурните карти се придобиват умения за работа с исторически карти, подпомага се ориентирането в пространството и времето. За да се справат учениците със задачите, са дадени указания, упътвания, кратки и ясни задачи с необходимите пояснения. Попълват се легендите. Така картите ще придобият завършен вид.

В началото на всеки раздел е дадена линия на времето, на която трябва да се попълнят липсващите събития и дати. Така ще се проверят или затвърдят знания от уроците по история и цивилизация.

Контурните карти са изработени по одобрената от МОН програма по история и цивилизация за 5 клас и Държавните образователни изисквания.

 

Европа и Османската империя през XVIII в. Икономически и военни организации Националноосвободителни борби в началото на XIX в. Първа световна война, 1915-1918 г. Българска просвета, 1856-1878 г.; Българска култура, 1856-1878 г. Български граници според международни актове, 1876-1878 г.

AТЛАС ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за 6 клас, формат: 31 х 24 см, 32 страници

Атласът съдържа 38 карти. Подчинен е на държавните образователни изисквания и одобрената от МОН програма.
Учебният материал е представен в 4 раздела:

 • Възраждане;
 • Будители;
 • България до средата на XX в.;
 • България след втората световна война.

За по-добро ориентиране в съдържанието, страниците са изработени в различни цветни рамки.
Наред с новаторството в представените теми, чрез модерния дизайн и качествена полиграфия предоставяме възможност за бърза ориентация и успешно усвояване на изучавания материал.

КОНТУРНИТЕ КАРТИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за 6 клас, формат: 31 х 24 см, 16 страници

В контурните карти са дадени указания, упътвания, кратки и ясни задачи с необходимите пояснения. Териториите на държавите се оцветяват в различни цветове, като синият цвят не се използва. Той се отнася за моретата и океаните. Когато има препокриване на територии са използават щриховки. Различните стрелки и знаци се нанасят върху картата и по същия начин се отбелязват в легендата. Така картите ще придобият завършен вид.

Контурните карти са изработени по одобрената от МОН програма по история и цивилизация за 6 клас и Държавните образователни изисквания.

АТЛАС ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за 6 и 7 клас, формат: 31 х 24 см, 48 страници

Учебният материал е представен в 2 части за всеки от класовете. Одобрен е от Министерство на образованието и науката.

Всеки континент е представен чрез 8 карти. Те изобразяват географското положение, откриватели и изследователи на континента, природа, климат, води, почви, природни зони, растителен и животински свят, население, религия, държавно устройство, политическа и стопанска карта. Океаните също са представени в самостоятелни карти, а в началото на Атласа е показана картографска част, необходима за успешно боравене с картите.

Картният материал е изработен на базата на най-нови статистически и графични данни, използвайки Географски информационни системи. Страниците са допълнени с фотоси и реалистични рисунки, които правят Атласа не само информационен, но и красиво и интересно картографско произведение.

КОНТУРНИТЕ КАРТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за 6 и 7 клас, формат: 31 х 24 см, 24 страници

Всеки от континентите е представен чрез природна, климатична, политическа карта, население и стопанство. Океаните са показани в отделни карти.

За всяка карта са дадени указания за нейното изработване. Те могат да бъдат допълвани от учителя с теми, които се изучават, но не са указани в контурните карти.

АТЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за 7. клас, формат: 31 х 24 см, 32 страници, 50 карти

Атласът е в помощ при изучаването на динамиката на обществата в праисторическия и античния свят в периода IV хил. пр.Хр. – V в. Представени за карти с илюстрации в разделите:

 • Праистория;
 • Древен Изток;
 • Древна Гърция;
 • Древен Рим.

За изработване на картите и Атласа са използвани ГИС, сенкорелеф, модерен дизайн и качествена полиграфия.

Каменна епоха Египет и двуречието. Египетско царство. Шумер и Акад. Хетско царство. Разпадане на Римската империя Империя на Александър Македонски Троянска война, ок. XIII-XII в.пр.Хр., по Омир
 Троя. Троя през вековете.
Финикийска търговия и колонизация. Персийска империя. Гръко-персийска война, 500-449г. пр.Хр. Римска империя от 30 г. пр.Хр. до края на I в. Одриско царство. Империя на Александър Македонски. Ранна епоха в Италия. Римска република III-II в. пр.Хр. Разпадане на Римската империя
КОНТУРНИ КАРТИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за 7. клас, формат: 31 х 24 см, 16 страници, 20 карти

Изработени са в съответствие с програмата, одобрена от МОН, поставени са ясни задачи. Тяхното използване ще доведе до затвърдяване, проверяване и получаване на нови знания за най-древната история на света.

История на България в дати и събития от древността до края на XVII в./лице История на България в дати и събития от древността до края на XVII в./гръб История на България в дати и събития от XVIII в. до наши дни/лице История на България в дати и събития от XVIII в. до наши дни/гръб

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ДАТИ И СЪБИТИЯ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО КРАЯ НА XVII В. за 5. клас – дипляна (формат 23 х 66 см)

Представяме хронология на 60 събития от Българската история до XVII в.;

 • промяна на държавните граници в 11 опростени карти;
 • кратък текст към всеки от картографираните периоди;
 • графични илюстрации на обекти, събития, предводители.

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ДАТИ И СЪБИТИЯ ОТ XVIII В. ДО НАШИ ДНИ за 6. клас – дипляна (формат 23 х 66 см)

Представяме хронология на 30 събития от Българската история от XVIII в. до наши дни;

 • освободителните борби в 3 карти;
 • промяна на държавните граници в 10 опростени карти ;
 • карта на Европейския съюз;
 • кратък текст към всеки от картографираните периоди;
 • фотоси на обекти, събития, предводители.
Чрез АТЛАСА ПО ГЕОГРАФИЯ за 8 клас (24 карти и 84 схеми, формат 24 х 15.5 см) ви предоставяме пространствено разпространение на изучаваната информация в различните теми по природна география в 8-ми клас. Това е постигнато чрез картографиране на базата на най-нови данни, използвайки Географски информационни системи. Картният материал е допълнен със схеми, графики, профили, сателитни снимки, фотоси и обяснителни карета.

Всеки от разделите
картография,
земята и слънчевата система,
атмосфера,
хидросфера,
литосфера и педосфера,
геосистемите и човекът
е обособен чрез цветните фаши за страниците, което ще ви помогне с бърза ориентация в съдържанието.

Запознаването ви с географската система Земя, като част от Слънчевата система се улеснява чрез изчистен картен материал, съдържащ акцента на темата. Допълващият текст е обяснителен, съдържа определения и дава конкретна информация.

Наред с новаторството в представените теми, чрез малкия формат, модерния дизайн и качествената полиграфия ви предоставяме възможност за бързо, интересно и успешно усвояване на изучавания материал.
В АТЛАСА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за 9 клас (88 карти, 80 стр., формат 24 х 15.5 см) картографирането е извършено на базата на най-нови данни, като са използвани ГИС. Картният материал е допълнен със схеми, графики, профили, сателитни снимки, фотоси и текст. Цветово са обособени следните раздели:

географско познание за света и картографията;
природна структура и ресурси на Земята;
география на населението и селищата;
политическа и стопанска организация на обществото;
географски региони в света и страни в тях.

Наред с над 80-те карти ще намерите богата допълнителна информация, съдържаща най-нови статистически данни и определения.

ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ. 
 МЕЖДУНАРОДНА ПОМОЩ ДОБИВ, ВНОС И ИЗНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ САЩ
ЗЕМЕДЕЛИЕ/ИНДУСТРИЯПОЗЕМЛЕНИ РЕСУРСИ КЛИМАТПРИРОДНИ РИСКОВЕПОЛИТИЧЕСКА КАРТАЕВРОПА - СТОПАНСТВО
КОНТУРНИ КАРТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 9 КЛАС (16 стр., 21 карти/формат 24 х 15.5 см)

Съобразени са с държавните образователни изисквания и могат да бъдат използвани както за задължителна, така и за профилирана подготовка.

Дават възможност за изработване на карти на базата на статистически данни и информация, която може да се получи от Интернет чрез WorldFactBook, който се обновява всяка година на web адрес: www.cia.gov/cia/publications/factbook, както и от други Интернет страници, от българската и международна статистика, от литературни и картографски източници.

АТЛАСЪТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за 10 клас (92 карти, 80 стр., формат 24 х 15.5 см) ще ви помогне за задълбочено и подробно изучаване на природата, населението, селищата и стопанството на България. За ваше улеснение в Атласа са цветово обособени следните раздели:

географско положение, територия и граници;
природа на България;
природогеографски обласи;
население, селища, административно деление;
стопанство;
географски региони.

Атласът е изграден на базата на утвърдена от МОН програма и държавните образователни изисквания за 10 клас. Има удобен за ползване формат, модерен дизайн и качествена полиграфия.

КЛИМАТ/ПОЧВИБЪЛГАРИЯЗЕЛЕНЧУЦИ/ТРАЙНИ НАСЪЖДЕНИЯЮГОЗАПАДЕН РАЙОН/СТОПАНСТВО ТРАНСПОРТ НАЦИОНАЛНО СТОПАНСТВО ЗЕЛЕНЧУЦИ/ТРАЙНИ НАСЪЖДЕНИЯ
КОНТУРНИ КАРТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 10 КЛАС (32 стр., 41 карти/формат 24 х 15.5 см)

Дадени са ясни задачи за изработване на картите, както и примери за изчертаване на стълбчести и кръгови диаграми, климатограми.

Разработени са теми като: Европа, Балкански полуостров и България (природа, климат, население, стопанство, географски региони), като са посочени ясни задачи за тяхното изпълнение. За изработването на картограми и картодиаграми са дадени статистичски данни или са посочени необходимите източници.

АТЛАС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за 11-12 клас (106 карти, 80 стр., формат 24 х 15.5 см)

Предназначен е за профилирана подготовка в българските училища и за всички с повишен интерес към географията.

Представяме изключително богата и актуална информация, структурирана в 106 карти. Класифицирани са в 8 раздели, като подробно са разгледани:

световната геополитика и геоикономика;
демографското развитие и глобализацията;
съвременните тенденции в световното стопанство;
природните ресурси и потенциал на Земята;
регионите на света в тяхното разнообразие и специфичност.

Географията на България е представена в 39 карти. Задълбочено разработените теми дават възможност за подробни анализи, систематизиране на знания, оценяване на географската и икономическа информация, картографирана в Атласа.

© 2001- DataMap Europe Ltd. Всички права запазени.
КУЛТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ КОНТУРНА КАРТА - ПРИРОДА ЗАМЪРСЯВАНЕ БЪЛГАРИЯ ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА СУША И ВОДА ВЪРХУ КАРТА ЗАДАЧА ПО ИСТОРИЯ
МОЕТО СЕМЕЙСТВО БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ СВЕТА ДИВОРАСТЯЩИ РАСТЕНИЯ ДИВИ ЖИВОТНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ
СЪВРЕМЕННА КАРТОГРАФИЯ КАРТОГРАФСКИ СПОСОБИ НА ИЗОБРАЗЯВАНЕ СИНОПТИЧНИ КАРТИ СОЛЕНОСТ НА СВЕТОВНИЯ ОКЕАН ГИС ПРИЛОЖЕНИЯ СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА
СЪВРЕМЕННА КАРТОГРАФИЯ СОЛЕНОСТ НА СВЕТОВНИЯ ОКЕАН МЕТАЛУРГИЯ И МАШИНОСТРОЕНЕ ЕВРОПА - ПРИРОДА. 
 ЕВРОПА - ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ. 
 МЕЖДУНАРОДНА ПОМОЩ ДОБИВ, ВНОС И ИЗНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ САЩ ПРИРОДНА СРЕДА - ПРОБЛЕМИ ЕВРОПА - ПРИРОДА. 
 ЕВРОПА - ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА ПРИРОДОГЕОГРАФСКО РАЙОНИРАНЕ ПРИРОДОГЕОГРАФСКО РАЙОНИРАНЕ ТРУДОВА ЗАЕТОСТ ОБЛАСТИ ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНСТВО ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, ПРИРОДА ОБЛАСТИ ВЕЛИКИ ГЕОГРАФСКИ ОТКРИТИЯПРИРОДАБЪЛГАРИЯ - СТОПАНСТВОСТОПАНСТВО ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЯТАКОНТИНЕНТИ И ОКЕАНИ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ РАЙОН И БАЛКАНИВЪТРЕШНА И ВЪНШНА МИГРАЦИЯВИДОВЕ КАРТИ И КАРТОГРАФИРАНЕТЪРГОВИЯАДМИНИСТРАТИВНА КАРТА И ГЕОПОЛИТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ КАРТА НА СВЕТА - природа и политическа карта ЮЖНА АМЕРИКА - климат АФРИКА - природа АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН СЕВЕРНА АМЕРИКА - води, почви АЗИЯ - растителност и животни АФРИКА - политическа карта АЗИЯ - климат СЕВЕРНА АМЕРИКА - стопанство АЗИЯ - стопанство СЕВЕРЕН ЛЕДОВИТ ОКЕАН; АНТАРКТИДА АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ - природа и политическа карта СТРОЕЖ И ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЯТАГЕОГРАФСКИ КООРДИНАТИ И РАЗСТОЯНИЯВЕЛИКИ ГЕОГРАФСКИ ОТКРИТИЯ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИСТОПАНСТВО Одриско царство; Тракийски племена; Тракийско наследствоПЛИСКА, ПРЕСЛАВСРЕДНОВЕКОВИЕ IV-XI в.Българските земи под Византийска властБЪЛГАРИЯ ПРИ ХАН КРУМ И НАСЛЕДНИЦИТЕ МУЕвропа и Османската империя след средата на XVII в. ДРЕВНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДО IV В. Разпространение на християнството, III-V в.; Тракийските земи под Римска власт, I-IV вРазселване на българите; Разселване на славянитеБългария при княз Борис I и мисия на св. св. Кирил и МетодийБългария при цар Симеон; Завладяване на България от ВизантияСъпротива срещу османската власт; Хайдушко движение Национално-освободителни борби през XVIII в. Дейност на БРЦК до 1875 г. Българските граници според международните актове, 1876-1878 г. Балканска война, 1912-1913 г. Втора световна война в България, 1939-1944 г.; Втора световна война в България, 1944-1945 г. Икономически и военни организации